Ministerraad keurt voorstel nieuwe transgenderwet goed

09/12/2016 - 15:23
Beeld: Wikipedia
Vlag van België
"De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen."

Vrijdag heeft de ministerraad, dat is de vergadering van de ministers, het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) om de zogenaamde transgenderwet aan te passen, goedgekeurd. "Overeenkomstig het regeerakkoord past het voorontwerp de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit aan in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen", laat de kanselarij van eerste minister Charles Michel (MR) weten.
 
Concreet beantwoordt het voorontwerp aan volgende doelstellingen:

  • Het afschaffen van de verplichte sterilisatievoorwaarde, die op mensenrechtelijk vlak wordt bekritiseerd;
  • Het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële geslachtswijziging; 
  • Het afschaffen van de medische voorwaarden in de procedure tot voornaamswijziging en van de mogelijkheid tot verzet tegen een wijziging van het geslacht in de akte van geboorte door elke belanghebbende; 
  • Het inbouwen van een aantal waarborgen tegen fraude en lichtzinnige geslachtswijzigingen.

Parlementaire procedure

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De Raad van State gaat na of voorstellen en ontwerpen van wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke besluiten of ministeriële besluiten degelijk zijn opgesteld en niet strijdig zijn met de Grondwet of andere hogere rechtsregels, zoals internationale verdragen of Europese regels. 
 
Wanneer de eventuele opmerkingen van de Raad van de State verwerkt zijn, wordt het wetsontwerp ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De tekst zal eerst in de bevoegde kamercommissie worden besproken en daarna in de plenaire vergadering. Mogelijk trekt de Senaat het wetsontwerp naar zich toe. 
 
Wanneer de wet gestemd is, gaat de tekst naar de koning ter bekrachtiging. Nadien volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Concreet wil dit zeggen dat de wet vermoedelijk pas in 2018 in werking zal treden.

Bron: 

Eigen verslaggeving